Υπεργολάβοι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε
Olp
web site: www.olp.gr
Ο.Λ.Π. Α.Ε
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε
Olth
web site: www.thpa.gr
Ο.Λ.Θ. Α.Ε
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου
Mykonos
web site: www.mykonosports.gr
Δ.Λ.Τ.Μ.