Συμμετέχοντες Φορείς στην Σύμπραξη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑΡΟΛΟΣ ΦΟΡΕΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑE-mail
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς - ΚΕΠΠ
Unipi_logo
web site: athina.cs.unipi.gr/security-lab/
Συντονιστής φορέας Επιστημονικός Υπεύθυνος
Επ. Καθηγήτρια Νινέτα Πολέμη
dpolemi at unipi dot gr
INTRASOFT INTERNATIONAL - IIS
Intrasoft
web site: www.intrasoft-intl.com
Υπεύθυνος Τεχνικής Διαχείρισης (ΥΤΔ) Νίκος Χαλαμανδάρης
Nikos dot Chalamandaris at intrasoft-intl dot com
Ερευνητική Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών -ΟΠΑ/CIS
Cis
web site: www.cis.aueb.gr
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ) Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης dgrit at aueb dot gr
M-Vision Network Solutions ΑΕ - MVNS AE
Mvision
web site: www.mvns.eu
Τεχνικός ΠάροχοςΔημήτρης Τσίγκος, Δ/νων Σύμβουλος TSIGOS at MVNS dot MOBI